بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

دعاوی خانواده

صفحه اصلی

دعاوی خانواده

تمکین

تمکین چیست؟


 تمکین به معنای دست دادن،فرمان بردن، قبول کردن وپذیرفتن و پا بر جا کردن، نیرو و قدرت دادن و فرمانبرداری می باشد.


تمکین کردن به معنای فرمان بردن و اطاعت کردن .قبول کردن و پذیرفتن است.(فرهنگ معین)


و در قانون اطاعت کردن زوجه از زوج است. اینکه محدوده ی اطاعت کردن چیست و یا در چه حدی زن باید از شوهر اطاعت کند،در مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۰۸ قانون مدنی قید شده است .


به طور کلی دو نوع تمکین وجود دارد: تمکین عام و تمکین خاص


حضور و سکنی گزیدن زن در منزل شوهر را می توان تمکین عام تلقی نمو د. تمکین عام اطاعت کردن زن از شوهر در حد متعارف است. بنابراین زوج نمی تواند زوجه را در حدی محدود نماید که عرف جامعه اجازه نمی دهد. در قرآن کریم نیز قید شده است:(فامساک به معروف).


سلوک و رفتار باید در حدی باشد که عرف و عادت جامعه اجازه می دهد، در حال حاضر بسیاری از موارد در ضمن سند ازدواج به عنوان شرط قید می شود،مثلا مرد، نمی تواند مانع از اشتغال یا تحصیل زن شود علاوه بر آن در خصوص خروج زن از منزل نیز در جلد دوم تحریرالوسیله صفحه ۳۰۳ قید شده است که در حج و زکاات یا نیکی به والدین و صله رحم زن آزاد ازقید اجازه ی شوهر می باشد.


اگر چه قانونگذار زوجه را مکلف به تمکین نموده است(در مواردی که فاقد عذر شرعی باشد،) لکن در مواردی به وی اجازه داده است که در صورت وجود شرایطی با اخذ نفقه از تمکین خودداری نماید.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©