بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

نشانی كلانتريها و مراجع انتظامی تهران

صفحه اصلی

نشانی كلانتريها و مراجع انتظامی تهران

كلانترى 135 آزادی

كلانترى 135 آزادی - میدان آزادی ابتداى جاده مخصوص كرج - مقابل پل فرودگاه 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3239.6951102270336!2d51.3222391844484!3d35.7091197360488!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f8dfddb4f18c55b%3A0xe1b296154fb2c34f!2z2qnZhNin2YbYqtix24wg27Hbs9u1INii2LLYp9iv24w!5e0!3m2!1sfa!2s!4v1594468392606!5m2!1sfa!2s" width="800" height="600" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©